Obec Batizovce

Zmluva

Zmluva o dielo

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Batizovce

Adresa objednávateľa: Štúrova 29/2, 05935 Batizovce

IČO objednávateľa: 00326119

Názov dodávateľa: Adam Slodičák A.S.

Adresa dodávateľa: Nad traťou 8, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 43361251

Predmet zmluvy: Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác na predmet zákazky: „Rekonštrukcia kultúrneho domu v Batizovciach“, ktorá je výsledkom verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlásenej vo výzve na predkladanie ponúk pod č. j. Bt/89/2020 001 zo dňa 15.01.2020, v rozsahu podľa oceneného výkazu výmer - cenovej ponuky zo dňa 22.01.2020 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmetné dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

Zmluvná cena: 29818.44 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 23.01.2020

Datum zverejnenia: 26.01.2020

Dokumenty Pdf Zmluva o dielo rekonštrukcia KD.pdf ( veľkosť: 6,8 MB, aktualizované: Nedeľa 26. Január 2020 11:35 )